Baz─▒ ├ťr├╝nlerimiz

Trafik Sigortas?, arac?n?z?n kaza sonucunda ŘšŘncŘ ?ah?slara verece?i maddi ve/veya bedeni zararlarda sizi polišede belirtilen teminat limitlerine kadar gŘvence alt?na al?r.
Kasko Sigortas? ile arac?n?z? biršok riske kar?? gŘvence alt?na alabilirsiniz. Ki?inin iradesi d???nda araš seyir halinde veya dururken hasara u?ramas?, šal?nmas? ve yanmas? gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ÷denmesini sa?lar.
Konut Sigortas?, evinizi ve e?yalar?n?z? yang?ndan h?rs?zl??a, depremden su bask?n? ve ter÷re kadar biršok riske kar?? gŘvence alt?na al?r.
Sa?l?k Sigortas?, hastal?k veya kaza sonucu olu?an maddi giderlerinizi kar??layan bir sigortad?r. Yurtišinde ve yurtd???nda olu?an sa?l?k giderleri poliše ÷zel ve genel ?artlar? dahilinde kar??lan?r.